Basket ผลิตและจำหน่ายรางเคเบิลเทรย์ เอส.เอส.เอ็ม. อินดัสตรี บจก.

Basket, ผลิตและจำหน่ายรางเคเบิลเทรย์, จำหน่ายรางวายเวย์เหล็ก


เอส.เอส.เอ็ม. อินดัสตรี บจก.


Basket


              Basket


 

ข้อกำหนดในการใช้งานรางวายเวย์
-จำนวนสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าไหลในรางวายเวย์จะต้องไม่เกิน 30 เส้น สายไฟฟ้าในวงจรสััญญาณ หรือวงจรควบคุบระหว่างมอเตอร์กับสตาร์ทเตอร์ที่ใช้เฉพาะช่วงเวลาสตาร์ทมอเตอร์ ไม่ถือว่าเป็นสายไฟที่มีกระแสไฟไหล
-พื้นที่หน้าตัดของตัวนำและฉนวนทุกเส้นในรางวายเวย์รวมกันไม่เกิน 20% ของพื้นหน้าตัดภายในรางวายเวย์
-กรณีที่สายไฟมีกระแสไฟมีกระแสไฟฟ้าไหลในรางวายเวย์เกิน 30 เส้นให้ใช้ตัวคูณลดกระแสเรื่องจำนวนสาย แต่พื้นที่หน้าตัดรวมฉนวนของสายไฟทุกเส้นภายในรางวายเวย์รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 20 % ของพื้นที่หน้าตัดภายในรางวายเวย์
-อุปกรณืไฟฟ้ารางวายเวย์ ควรจะต้องใช้งานในพื้นที่เปิดโล่งเท่านั้น และจะต้องสามารถเข้าถึงได้หลังจากที่ติดตั้งแล้ว
-ในกรณีใช้งานและติดตั้งภายนอกอาคาร รางวายเวย์จะต้องสามารถกันฝนได้และไม่ใช่งานในพื้นที่ที่มีอันตรายทางกายภาพ
-การติดตั้งรางวายเวย์จะต้องมีการยึดจับที่มั่นคงแข้งแรง ทุกระยะห่างไม่เกิน 1.50 เมตร
-ไม่อนุญาติให้ต่อรางวายเวย์ ณ จุุดที่ผ่านผนังหรือพื้น
-ไม่อนุญาติให้ใช้รางวายเวย์เป็นตัวนำสำหรับการต่อลงดิน


ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com


Basket

บริษัท เอส.เอส.เอ็ม.อินดัสตรี จำกัด ตั้งอยู่ที่เลขที่  12/39 หมู่ที่ 10 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเกี่ยวกับรางรองรับสายไฟฟ้า (Cable Trunkings) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับงานติดตั้งระบบสายไฟฟ้าหรือ สายโทรศัพท์ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยเคลือบผิวด้วยสีฝุ่นอีพ็อกซี่ (Epoxy powder paint) หรือชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot dip galvanized) เพื่อให้สินค้ามีรูปลักษณ์ที่สวยงาม แข็งแรง และป้องกันสนิม รางรองรับสายไฟฟ้าที่บริษัทผลิตแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ รางไวร์เวย์ (Wire Way) รางเคเบิ้ลเทรย์ (Cable Tray) และรางเคเบิ้ลแลดเดอร์ (Cable Ladder) และรับผลิตผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปอื่นๆจากโลหะ อาทิเช่น Steel Grating , Steel  Cover Plate, Walk Way รวมทั้งผลิตและจำหน่ายเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสําหรับไฟฟ้าแสงสว่าง ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2316 - 2549  เป็นต้น ซึ่งได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีเครื่องจักรที่ทันสมัย ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ โดยทีมวิศวกรและนักออกแบบที่มีประสบการณ์มายาวนาน โดยจัดจำหน่ายให้กับโครงการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

นอกจากนี้บริษัท เอส.เอส.เอ็ม.อินดัสตรี จำกัด ก็ได้ขยายตัวเข้าดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานจากแสงอาทิตย์ ให้บริการออกแบบ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพื้นดิน และระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ทั้งในขนาดเล็กเพื่อติดตั้งตามที่อยู่อาศัย และในขนาดใหญ่ที่ติดตั้งตามอาคาร หรือ โรงงานอุตสาหกรรม โดยให้บริการแบบครบวงจร ด้วยคุณภาพ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์

                อีกทั้งบริษัทยังได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ว่าด้วยเรื่องออกแบบและผลิต อุปกรณ์รองรับ, ตู้ควบคุม สำหรับระบบสายไฟฟ้าและระบบโซล่าเซลส์ จากสถาบันรับรองมาตรฐานบูโร เวอริทัส ประเทศไทย เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานและคุณภาพของสินค้าและบริการให้มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างความพอใจให้ลูกค้าได้


วิสัยทัศน์ (Vision)

ผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล

และการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกค้า (Customer Satisfaction)

พันธกิจ (Mission)

1.ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของลูกค้า

2. พัฒนาสินค้าและคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่อง

3.พัฒนากระบวนการผลิต เทคโนโลยีให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

4.ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล

5.สร้างมูลค่าเพิ่มโดยขยายการลงทุนสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

เราผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา

และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า


  บริษัท เอส.เอส.เอ็ม.อินดัสตรี จำกัด มุ่งมั่นจะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเกี่ยวกับรางรองรับสายไฟฟ้า (Cable Trunkings) สำหรับระบบสายไฟฟ้า และดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยให้บริการออกแบบ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพื้นดิน และระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ปรับปรุงและพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของอยู่เสมอ โดยตระหนักต่อคุณภาพและการบริการ ด้วยการให้บริการที่เป็นเลิศ ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา นำไปสู่การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

เพื่อให้บรรลุถึงนโยบายดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้

1.ออกแบบ ผลิตและจำหน่ายสินค้า โดยคำนึงถึงคุณภาพ ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

2. ปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการผลิตต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

3. มุ่งมั่นให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจ และสร้างความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า

4. เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในทุก ๆ ด้านเพื่อให้องค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศระดับสากล

5. จัดทำ คงไว้ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015

6. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบการวัดผล และติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

7. กำหนดให้พนักงานขององค์กร ต้องปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพอย่างเคร่งครัด และให้ผู้บริหารทุกระดับต้องให้การสนับสนุน และผลักดันให้มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


   • ขาจับท่อยึดโคมแบบปรับได้ , ท่อจับโคมไฟถนน , ฐานรองคานหม้อแปลง , คอนเคเบิ้ลอากาศ เหล็กรับล่อฟ้า (Low Volt cable Rack, Ground Rod, Electricity Hardware)

  • ราวสะพาน, แผงกั้นถนนจราจร (Walk Guard, Bolt and Nut,Washer)


 * Cable Tray systems
* Storage  System
* Electrical   Hardware &  Accessories
* Made  to  Order


สนใจติดต่อ
เอส.เอส.เอ็ม. อินดัสตรี บจก.
ที่อยู่ : 12/39 หมู่ 10 โครงการเปาอินทร์ ซอย 6 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำหน่ายรางวายเวย์เหล็ก 11120
เบอร์โทรศัพท์ : +662 150 6672, +668 1633 9720 +668 8003 6078
เบอร์โทรสาร : +662 150 6673
อีเมล์ : awron_345@hotmail.com
: sales.ssm@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.ssmindustry.com
ssmindustry.brandexdirectory.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *