ปั๊มสูบจ่ายสารเคมี

ปั๊มสูบจ่ายสารเคมี เป็นอุปกรณ์ที่ถูกนำมาใช้งานทั้งในกระบวนการผลิต (Process) และระบบสาธารณูปโภค (Utility) ของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบทำความเย็น ระบบหม้อไอน้ำ เป็นต้น ถ้าพิจารณาปั๊มสูบจ่ายสารเคมีตามลักษณะการไหลของเหลวที่ใช้สูบจ่าย อาจแบ่งได้ 2 ประเภท คือ แบบเคลื่อนที่ต่อเนื่อง ได้แก่ ปั๊มประเภทแรงเหวี่ยงหนีศูนย์เป็นต้น และแบบเคลื่อนที่ไม่ต่อเนื่อง ได้แก่ ปั๊มประเภทไดอะแฟรม เป็นต้น

เนื่องจากปั๊มสูบจ่ายสารเคมีเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาค่อนข้างสูง จึงต้องเลือกใช้งานอย่างถูกต้องและเหมาะสม ควรใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและดูแลให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงานขององค์กร ปั๊มเคมี ดังนั้น องค์กรจึงควรให้ความสำคัญตั้งแต่การเลือกใช้งานให้ถูกต้องเหมาะสมกับกระบวนการที่จะนำไปใช้ การนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง และการบำรุงรักษาแก้ไข ป้องกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อลดต้นทุนค่าบำรุงรักษา ต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการหยุดเครื่องจักรเพื่อซ่อมบำรุง อันจะทำให้องค์กรเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน จนสามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจได้สยามราช บมจ.
ปั๊มเคมี จำหน่ายปั๊มเคมี ปั๊มสูบจ่ายสารเคมี ติดตั้งปั๊มสูบจ่ายสารเคมี
289/9 หมู่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : +662743-5010, +662743-5011, +662743-5012
โทรสาร : +662743-5007, +662743-5008
อีเมล์ : pump.brandex@siamrajplc.com , nussara@siamrajathanee.co.th
เว็บไซต์ : www.siamrajpump.com
เว็บไซต์ : www.siam-rajathanee.com
เว็บไซต์ : http://siamrajpump.brandexdirectory.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *