การแยกประเภทของอุตสาหกรรม

การแยกประเภทของอุตสาหกรรม

แบ่งตามลักษณะการใช้ แบ่งได้ 2 ประเภท คือ
1. อุตสาหกรรมสินค้าทุน หมายถึง อุตสาหกรรมที่ส่วนใหญ่แล้วจะผลิตสินค้าที่เป็นวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น ผลิตเครื่องจักร ผลิตเครื่องมือ การทำโลหะ อุตสาหกรรมเคมี เป็นต้น
2. อุตสาหกรรมสินค้าบริโภค หมายถึง อุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าออกสู่ประชาชนโดยตรงสำหรับการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เช่น อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป และของใช้ในครัวเรือน สินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น

แบ่งตามลักษณะการผลิต แบ่งได้ 2 ประเภท คือ
1. อุตสาหกรรมเบื้องต้น (อุตสาหกรรมที่ 1) หมายถึง การผลิตเพื่อเป็นวัตถุดิบในการประกอบการอื่น ๆ เช่น การประมง การกสิกรรม เป็นต้น
2. อุตสาหกรรมที่ 2 เป็นการผลิตวัตถุสำเร็จรูป เช่น การทำอาหารสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง เป็นต้น
3. อุตสาหกรรมที่ 3 กิจการด้านการบริการ เช่น การท่องเที่ยว โรงแรม เป็นต้น

แบ่งตามลักษณะและขนาดกิจการ แบ่งได้ 3 ประเภท คือ
1. อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ คือ อุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ และเงินลงทุนที่สูงมาก
2. อุตสาหกรรมขนาดย่อม คือ อุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ Click และเงินลงทุนน้อยกว่าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
3. อุตสาหกรรมในครัวเรือน คือ อุตสาหกรรมที่ทำกันภายในครอบครัว เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานคนเป็นส่วนใหญ่ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นงานฝีมือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *